Phân tích các tình huống thực tế, phối hợp trên không-mặt đất, trinh sát toàn cảnh, trinh sát phạm vi hình ảnh, trinh sát ngoài phạm vi hình ảnh, trinh sát khảo sát trên không, tìm kiếm ban đêm, sử dụng và bảo trì thiết bị.