Các nguyên tắc an toàn bay, phối hợp trên không, phát hiện máy bay không người lái, lập kế hoạch nhiệm vụ, các biện pháp đối phó trong trường hợp khẩn cấp, luật và quy định có liên quan.