Lưới điện Vân Nam và UTC Thành lập Trung tâm đào tạo chung

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2017, Lưới điện Vân Nam đã hợp tác với UTC để thành lập Yunnan Power Grid & UTC Training Center.

Trung tâm này thành lập nhằm mục đích điều chỉnh và điều tiết việc áp dụng máy bay không người lái đa động cơ của của lưới điện Vân Nam để kiểm định đường dây tải điện trên không, tìm kiếm và cứu nạn, v.v. Sự hợp tác này sẽ cải thiện hiệu quả kỹ năng vận hành máy bay không người lái của đội ngũ nhân viên; đẩy mạnh hiệu quả kiểm tra chất lượng và khả năng xử lý khẩn cấp; tăng cường khả năng quản lý máy bay không người lái của công ty và thúc đẩy các hoạt động kiểm định và đào tạo.

Trung tâm Đào tạo Lưới điện & UTC Vân Nam hiện đã chính thức mở cửa. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tích cực tìm hiểu các ứng dụng các công nghệ mới như kiểm tra UAV, tác nghiệp trực tiếp, ứng cứu khẩn cấp. Đồng thời không ngừng phát triển kỹ năng vận hành UAV và phát huy hiệu quả kiểm tra UAV nhằm đảm bảo sự ổn định và an ninh vận hành lưới điện một cách tối ưu.

Bài viết mới